Lög sFK

Lög starfsmannafélags kópavogs

1. grein

Félagið heitir Starfsmannafélag Kópavogs skammstafað SfK. Heimili þess og varnarþing er í Kópavogi.

2. grein

Félagið er stéttarfélag og er tilgangur þess:

  • að fara með fyrirsvar félagsmanna við gerð kjarasamninga og aðrar ákvarðanir fyrir hönd félagsmanna samkvæmt lögum og  reglugerðum er þá varða.
  • að gæta hagsmuna félagsmanna í öllu því sem varðar laun, önnur kjör og starfsréttindi hvers konar.
  • að koma opinberlega fram fyrir hönd  félagsmanna.
  • að vinna að samstöðu félagsmanna.
  • að stuðla að auknu samstarfi opinberra starfsmanna og samvinnu samtaka launafólks.

3. grein

Félagið skiptist í A-hluta og B-hluta.

Í A-hluta eru allir starfsmenn Kópavogsbæjar sem lög um kjarasamninga opinberra starfsmanna nr.94/1986 taka til og taka laun samkvæmt kjarasamningi bæjarins og SfK. Einnig þeir ríkisstarfsmenn sem gegna störfum sem áður voru á vegum Kópavogsbæjar og taka laun samkvæmt kjarasamningi ríkisins og SfK.

Í B-hluta eru einstaklingar sem starfa hjá stofnunum eða fyrirtækjum sem starfa í almanna þágu og eru að meirihluta í eigu bæjarins eða hafa verið í eigu bæjarins en eru nú rekin af öðrum aðilum. Um kjarasamninga B-hluta félagsins gildi lög nr. 80/1938.

Þá geta átt aðild að félaginu starfsmenn þess, sem ekki eiga rétt til aðildar að A- eða B-hluta sem og félagsmenn sem ráðast til starfa hjá BSRB.

4. grein

Gangi félagi úr þjónustu stofnana ríkis, sveitarfélaga, sjálfseignastofnana eða hætti störfum hjá atvinnurekanda sem falla undir ákvæði 3. greinar telst hann ekki lengur í félaginu.

Verði félagsmaður atvinnulaus skal hann eiga kost á að halda félagsaðild og þeim réttindum, sem er á færi félagsins að veita, á meðan hann er atvinnulaus og sannanlega ekki með aðild að öðru stéttarfélagi. Atvinnulausir greiði félagsgjald, en heimilt er að fella það niður.

5. grein

Hefji félagsmaður störf að nýju samkvæmt 3. grein haldast áunnin réttindi. Réttindi til sjóða og annarra félagshagsmuna falla niður yfir burtverutímabilið.

6. grein

Úrsögn úr félaginu skal vera skrifleg tilkynning til stjórnar og öðlast hún gildi frá þeim tíma er hún berst félagsstjórn enda sé félagsmaður þá skuldlaus við félagið. Úrsögn öðlast þó ekki gildi eftir að ákvörðun um verkfall hefur verið tekin og meðan á verkfalli stendur, heldur frestast gildistaka hennar þar til verkfalli lýkur.

Halda skal aukaskrá yfir þá sem ekki eru félagsmenn, en greiða gjald til félagsins skv. 2. mgr. 7. gr. laga um kjarasamninga opinberra starfsmanna nr. 94/1986 og hafa tilkynnt það skriflega, að þeir óski ekki eftir að vera félagsmenn. Þeir sem á aukaskrá eru, njóta ekki atkvæðisréttar né annarra félagsréttinda svo sem aðildar að sjóðum félagsins, en taka laun eftir kjarasamningi félagsins og njóta þjónustu samkvæmt honum. Ef sá sem á aukaskrá er óskar eftir að gerast félagsmaður skal hann tilkynna það stjórn félagsins skriflega og telst þá félagsmaður frá því tilkynningin berst stjórninni.

7. grein

Félagsmaður, sem lætur af starfi á aldursmörkum eða vegna veikinda og hefur unnið sér rétt til eftirlauna eða örorkubóta, heldur öllum félagsréttindum, en skal vera gjaldfrjáls.

8. grein

Lífeyrisþegum er heimilt að stofna deild innan félagsins til að fjalla um sín sérmál, er varða réttindi þeirra og hagsmuni sem slíkra. Slík deild skal gerast aðili að sambandi lífeyrisþega innan BSRB.

9. grein

Enginn fullgildur félagsmaður getur neitað að taka við kosningu til starfa í þágu félagsins nema auðsæ forföll hamli. Þó geta menn neitað kosningu hafi þeir gegnt störfum í eitt kjörtímabil.

10. grein

Stjórn félagsins skal skipuð fimm félagsmönnum og tveimur til vara. Stjórn skal kosin á aðalfundi samkvæmt eftirfarandi reglum:

Formaður skal kosinn til tveggja ára í senn.

Fjórir meðstjórnendur skulu kosnir til tveggja ára þannig að árlega gangi tveir úr stjórninni á víxl.

Tveir varamenn skulu kosnir til tveggja ára þannig að árlega gangi annar úr stjórn á víxl.

Kjósa skal tvo skoðunarmenn reikninga og varamenn þeirra.

Stjórnin skiptir með sér verkum og kýs sér varaformann, ritara og gjaldkera.

Formaður kallar saman stjórnarfundi og stjórnar þeim og varaformaður að honum forfölluðum.

Ritari skal halda fundargerðir fyrir alla fundi stjórnar.

Gjaldkeri varðveitir alla fjármuni félagsins og sérsjóða þess, nema annað sé ákveðið í skipulagsskrá þeirra. Allt handbært fé skal geymt í banka eða á annan hátt sem stjórn ákveður. Gjaldkeri greiðir alla reikninga og leggur fram endurskoðaða ársreikninga á aðalfundi.

Gjaldkera er heimilt að fela starfsmanni félagsins innheimtu gjalda og greiðslu reikninga. Skrá skal í fundargerð stjórnar sé heimildin nýtt og þann tíma sem henni er ætlað að standa.

11. grein

Fastanefndir í félaginu eru:

  1. Trúnaðarmannaráð sem skipað er öllum trúnaðarmönnum félagsins. Það er tengiliður stjórnar og félagsmanna og stjórninni til ráðuneytis í mikilsverðum málum.
  2. Samstarfsnefnd skipuð tveimur félagsmönnum og tveimur til vara. Skal annar aðalmaður vera formaður félagsins og hinir skipaðir af stjórn.
  3. Samninganefnd skipuð stjórn félagsins. Hún skal undirbúa samningagerðir og annast samninga við viðsemjendur. Heimilt er að stofna til samstarfs eða samvinnu við önnur stéttarfélög.
  4. Orlofsnefnd skipuð fimm félagsmönnum og tveimur til vara, kosnum á aðalfundi. Starfsmaður félagsins situr fundi nefndarinnar sem áheyrnarfulltrúi.
  5. Stjórn verkfallssjóðs er skipuð stjórn félagsins.

12. grein

Stjórn félagsins skal sjá um að félagsmenn kjósi trúnaðarmenn á vinnustöðum samkvæmt 28. gr. laga um kjarasamninga opinberra starfsmanna nr. 94/1986 og 9. gr. laga um stéttarfélög og vinnudeilur nr. 80/1938.

13. grein

Stjórn félagsins boðar til almenns félagsfundar, þegar þörf krefur að hennar mati, eða ef minnst 50 félagsmenn óska þess skriflega og tilgreina fundarefni.

14. grein

Fundi skal boða með tilkynningu á hverjum vinnustað með minnst þriggja daga fyrirvara og eigi síðar en 10 dögum eftir að stjórn félagsins berst krafa um fund. Geta skal fundarefnis.

15. grein

Aðalfund skal halda fyrir 1. júni ár hvert. Hann skal boða með minnst tveggja vikna fyrirvara með sannanlegum hætti á hverjum vinnustað. Í fundarboði skal tilgreina aðalfundarefni og tillögur um lagabreytingar.

16. grein

Fundir eru lögmætir, ef löglega er til þeirra boðað.

17. grein

Verkefni aðalfundar eru:

Skýrslur fráfarandi stjórnar, fastanefnda og annarra starfsmanna félagsins, eftir því sem þurfa þykir.

Lagðir fram endurskoðaðir reikningar sjóða félagsins fyrir undangengið ár og gerð grein fyrir þeim.

Tillögur um lagabreytingar. Slíkar tillögur skulu hafa borist stjórninni minnst einum mánuði fyrir aðalfund og skulu þær kynntar með fundarboði.

Ákvarðanir teknar um:

Árgjald félagsmanna.

Framlag í verkfallssjóð.

Ávöxtun sjóða félagsins.

Kosningar. Kjósa skal stjórn, skoðunarmenn reikninga, orlofsnefnd, fulltrúa á þing BSRB þau ár sem Bandalagsþing eru haldin, aðra trúnaðarmenn og fulltrúa félagsins.

18. grein

Lögum félagsins er aðeins hægt að breyta á aðalfundi og þarf til þess samþykki 2/3 greiddra atkvæða fundarmanna.

19. grein

Reikningsár félagsins er almanaksárið. Til þess að standa straum af kostnaði við starfsemi félagsins greiða félagsmenn mánaðarlega félagsgjald til þess, samkvæmt ákvörðun aðalfundar og skal miðað við hundraðshluta allra launa. Í félagsgjaldinu er innifalið árgjald til BSRB samkvæmt ákvörðun bandalagsins.

20. grein

Ákvæði vegna laga um kjarasamninga opinberra starfsmanna. Stjórn félagsins tekur ákvarðanir, í samráði við samninganefnd og trúnaðarmannaráð, eftir því sem við á hverju sinni, um allsherjaratkvæðagreiðslu vegna verkfallsboðunar og um afboðun eða frestun verkfalls eftir undirritun kjarasamnings.

21. grein

Tilvist félagsins telst lokið ef starfsemi þess hefur legið niðri samfellt í tvö ár.

22. grein

Tillögu um að slíta félaginu má einungis afgreiða á aðalfundi. Skal það tilkynnt sérstaklega í boðun fundarins og hlýtur því aðeins samþykki að 3/4 fundarmanna greiði tillögunni atkvæði.

23. grein

Við félagsslit skal taka ákvörðun á aðalfundi um hvert ráðstafa skuli öllum eignum félagsins.

24. grein

Þessi lög SfK eru samþykkt með breytingum á aðalfundi félagsins þann 27. apríl 2022 og taka þegar gildi. Með lögum þessum falla úr gildi eldri lög félagsins.